1. Pogoji uporabe

Z dostopanjem do spletne strani se strinjate, da boste spoštovali pričujoče Pogoje uporabe, vse veljavne zakone in predpise in se strinjate, da ste odgovorni za ravnanje v skladu z vsemi veljavnimi lokalnimi (slovenskimi ali nič) zakoni. Če se s pričujočimi pogoji ne strinjate, ne smete dostopati do te spletne strani in jo uporabljati. Materiale na spletni strani varuje veljavna zakonodaja s področja avtorskih pravic in blagovnih znamk.

2. Uporaba licence

 1. a. S tem se podeljuje dovoljenje za začasen prenos ene kopije materiala (informacij ali programske opreme) na spletni strani Zaposlitev24 samo za začasno osebno, nekomercialno uporabo. S tem se podeljuje licenca, ne pa prenos pravice in v skladu s to licenco ne smete:
  1. preminjati ali razmnoževati materialov;
  2. uporabljati materialov za komercialne namene ali za kakršnokoli javno predvajanje (komercialno ali nekomericalno);
  3. poskušati uporabljati obratni inženiring za katerokoli programsko opremo, ki jo vsebuje spletna stran Zaposlitev24;
  4. odstraniti kateregakoli zapisa o avtorski pravici ali drugi lastninski pravici za materiale; ali
  5. prenesti materialov na drugo osebo ali »zrcaliti« materialov na katerikoli drugi strežnik.
 2. Pričujoča licenca se nemudoma prekine, če kršite katerokoli od navedenih omejitev in vam jo lahko Zaposlitev24 odvzame kadarkoli. Ko prenehate z ogledovanjem teh materialov in ob prekinitvi licence, morate uničiti vse prenesene materiale, ki jih posedujete, bodisi v elektronski ali fizični obliki.

3. Zavrnitev odgovornosti

 1. a. Materiali na spletni strani Zaposlitev24 so na voljo v obliki »kot je«. Zaposlitev24 ne daje nobenih jamstev, izrecnih ali implicitnih, in s tem zavrača in zanika vsa druga jamstva, vključno z, brez omejitev, implicitna jamstva ali pogoje za tržnost, primernost za določen namen ali nekršitev pravice intelektualne lastnine ali druge pravice. Nadaljnje Zaposlitev24 ne zagotavlja ali navaja karkoli glede pravilnosti, verjetnih rezultatov ali zanesljivosti uporabe materialov na njeni spletni strani ali ki se kako drugače nanaša na navedene materiale ali materiale na katerikoli strani, na kateri je povezava do te spletne strani.

4. Omejitve

V nobenem primeru ne bo Zaposlitev24 ali njeni dobavitelji odgovarjali za škodo (vključno z, brez omejitev, škodo za izgubljene podatke ali dobiček, ali zaradi prekinitve poslovanja), ki izhaja iz uporabe ali nezmožnosti uporabe materialov na spletni strani Zaposlitev24, tudi če je bila Zaposlitev24 ali njen pooblaščeni predstavnik v ustni ali pisni obliki obveščena o možnosti take škode. Ker nekatere zakonodaje ne dovoljujejo omejitve glede implicitnih zagotovil ali omejitve odgovornosti za posledično ali naključno škodo, te omejitve za vas morda ne veljajo.

5. Popravki tiskovnih napak

Materiali, ki se pojavljajo na spletni strani, lahko vsebujejo tehnične, tipkarske ali fotografske napake. Zaposlitev24 ne zagotavlja, da so katerikoli materiali na njeni spletni strani pravilni, popolni ali ažurni. Zaposlitev24 lahko spremeni materiale, ki so vsebovani na spletni strani, brez predhodnega obvestila. Vendar pa se Zaposlitev24 ne zavezuje, da bo materiale dopolnjevala.

6. Povezave

Zaposlitev24 ni pregledala vseh spletnih strani, iz katerih je ustvarjena povezava na njeno spletno stran in ne odgovarja za vsebino katerekoli take povezane. Vključitev katerekoli povezave ne pomeni, da družba Zaposlitev24 odobrava tako spletno stran. Uporabnik uporablja tako povezano na spletno stran na lastno odgovornost.

7. Spremembe pogojev uporabe spletne strani

Zaposlitev24 lahko spremeni pričujoče pogoje uporabe za svojo spletno stran kadarkoli, brez predhodnega obvestila. Z uporabo te spletne strani se strinjate, da vas zavezuje takrat veljavna različica pričujočih pogojev uporabe.

8. Veljavna zakonodaja

Za katerikoli spor, ki se nanaša na spletno stran Zaposlitev24, je pristojno okrajno sodišče v Ljubljani.

Za uporabo spletne strani veljajo Splošni pogoji uporabe.

Politika zasebnosti

Vaša zasebnost je za nas zelo pomembna. V skladu s tem smo pripravili pričujočo Politiko zasebnosti, da boste razumeli, kako zbiramo, uporabljamo, sporočamo in razkrivamo osebne podatke. Naslednje točke opisujejo našo politiko zasebnosti.

 • Pred in v času zbiranja osebnih podatkov bomo navedli namene, za katerepodatke zbiramo.
 • Osebne podatke bomo zbirali in uporabljali izključno za izpolnjevanje tistih namenov, ki jih opredelimo mi ali za druge združljive namene, razen če pridobimo privoljenje zadevnega posameznika ali če tako zahteva zakonodaja.
 • Osebne podatke bomo imeli shranjene samo toliko časa, kot je potrebno za izpolnjevanje teh namenov.
 • Osebne podatke bomo zbirali z zakonitimi in pravičnimi sredstvi in, kadar je to primerno, z vedenjem in privoljenjem zadevnega posameznika.
 • Osebni podatki morajo biti relevantni za namene, za katere se uporabljajo in v obsegu, ki je potreben za te namene, biti morajo pravilni, popolni in ažurni.
 • Za preprečitev izgube ali tatvine kot tudi nepooblaščenega dostopa, razkritja, kopiranja, uporabe ali spremembe osebnih podatkov bomo uporabili smiselne zaščitne varovalke.
 • Strankam bomo omogočili dostop podatkov o naših politikah in praksah, ki se nanašajo na upravljanje osebnih podatkov.

Zavezujemo se, da bomo svoje posle opravljali v skladu s temi načeli, da bomo tako zagotovili, da se zavaruje in ohrani zasebnost osebnih podatkov.